Følg oss på:

Arbeid – en helsefaktor

20 prosent av alt sykefravær i Norge skyldes psykiske helseproblemer, som også står bak hver fjerde uføretrygding. Nå starter Helsedirektoratet og NAV en informasjonssatsing som skal bidra til å alminneliggjøre psykiske helseproblemer og skape større åpenhet om temaet i arbeidslivet. Målet er å øke kunnskapen hos arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte om arbeidets betydning for den psykiske helsen.

Omtrent halvparten av befolkningen vil oppleve å ha psykiske helseproblemer en eller flere ganger i løpet av livet. Folkehelseinstituttets store levekårsundersøkelse viser at over 300 000 nordmenn sliter med psykiske helseproblemer på et gitt tidspunkt.

– På en arbeidsplass er det nesten alltid noen som er i en vanskelig livsfase. Ta initiativ til en samtale hvis du tror at en kollega sliter, eller hvis du selv har det vanskelig og det går utover jobben du gjør. Åpenhet gjør det lettere å være i jobb og lettere å legge til rette for en god arbeidssituasjon, sier Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

Med mindre de psykiske helseproblemene skyldes forhold på arbeidsplassen, kan det å jobbe og holde kontakten med arbeidsplassen bidra til at folk blir raskere friske. Langvarig sykmelding forsterker gjerne opplevelsen av sosial isolasjon og passivitet. Dette kan forlenge sykdomsperioden og gjøre det vanskeligere å komme tilbake i jobb, sier Guldvog.

www.psykisk.no kan arbeidsgiver, arbeidstaker og tillitsvalgte finne mer informasjon om arbeid og psykisk helse. Her finnes det bl.a gode råd til om hvordan man kan håndtere psykiske helseproblemer, og instruksjonsvideoer om hvordan en leder kan ta den vanskelige samtalen.

Gode råd til deg som arbeidsgiver:

1. Skap åpenhet: Vær raus og inkluderende. Vis at det er greit å fortelle at man har det vanskelig. Kunnskap bidrar til mindre fordommer.

2. Si fra: Er du bekymret for en medarbeider? Ta initiativ til en samtale.

3. Legg til rette: Vær åpen for å tilrettelegge oppgaver. Husk at dette er for en begrenset periode. Tilrettelegging gjør det lettere å være i jobb.

4. Hold kontakt: Når en medarbeider er sykmeldt - ta kontakt, og legg til rette for at den ansatte kan komme raskt tilbake.

5. Jobb forebyggende: Sett av tid og ressurser til å jobbe med arbeidsmiljø – og hold fokus på dette. Gi tydelige tilbakemeldinger.

6. Bruk hjelperne: Ha oversikt over hvem som er gode hjelpere for din virksomhet. Be om bistand hvis du trenger råd, informasjon eller hjelp til praktisk håndtering.


Gode råd til deg som arbeidstaker:

1. Skap åpenhet: Bry deg om dine kolleger. Har du en kollega som sliter? Ta initiativ til en samtale.

2. Si fra: Har du en vanskelig arbeidssituasjon? Be om en samtale med leder eller tillitsvalgt, og fortell hvordan du har det.

3. Tilrettelegging: Tenk ut noen forslag til løsning på forhånd. Vær åpen for tilrettelegging, det kan gjøre det lettere å være i jobb.

4. Hold kontakt: Er du sykmeldt? Du kan bli raskere frisk av å jobbe. Vis interesse og kom på besøk.

5. Jobb forebyggende: Hvis du føler at ikke alt er som det skal – ta symptomene på alvor. Ivareta deg selv, si i fra.

6. Bruk hjelperne: Ha oversikt over hvem som er gode hjelpere for din virksomhet. Be om bistand hvis du trenger råd, informasjon eller hjelp til å mestre arbeidssituasjonen

Gode råd til tillitsvalgte:

1. Skap åpenhet: Opptre slik at det er naturlig for dine kolleger å ta kontakt i en vanskelig situasjon.

2. Si fra: Informer dine kolleger. Fortell hvilken rolle du har og hva du kan bidra med. Vis at du er tilgjengelig.

3. Legg til rette: Oppfordre til god tilrettelegging på arbeidsplassen. Det kan bidra til at flere kan være i jobb.

4. Hold kontakt: Oppretthold en god dialog med ledelse og ansatte

5. Jobb forebyggende: En av dine viktigste oppgaver er å være en støtte for dine kolleger, og en brobygger mellom ansatt og leder i vanskelige situasjoner.

6. Bruk hjelperne: Ha oversikt over hvem som er gode hjelpere for din virksomhet. Be om bistand hvis du trenger råd, informasjon eller hjelp til praktisk håndtering.
 
Les brosjyre

Opprettet: 15.10.2010 14:38:48
Sist endret: 26.10.2010 09:00:45

Postboks 817 Sentrum, 0104 OSLO | 23 10 38 80 | Generalsekretær: Tove Gundersen | Webkontakt: Steinar Sværen | Vil du annonsere her eller i Psykisk helse?